Lietuva

Kviečia teikti kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti


Iki balandžio 15 dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia teikti kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti.

Nuo 2020-ųjų Metų mokytojo premijos bus teikiamos nebe pavasarį, o rudenį minint bene didžiausią šventę kiekvienam mokytojui – Tarptautinę mokytojų dieną. Tądien bus įteikta ir Meilės Lukšienės premija, skiriama jaunam mokytojui. 

Kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, kiti mokyklų savininkai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai, švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Mokytojo, kuris pretenduoja į Metų mokytojo premiją, veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, nuostatų pozityvumu kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi sąlygas, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia, kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumu dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų ir kt.  

Visų pirma, kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba, vadovui ir mokyklos tarybai. Po to kandidatūras, išskyrus valstybines ir nevalstybines mokyklas, tvirtina savivaldybių sudarytos komisijos ir pateikia ministerijai.

Valstybinių mokyklų pateiktas kandidatūras tvirtina mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo sudaryta komisija.

Nevalstybinės mokyklos rekomendacijas Metų mokytojo premijai gauti ir kitus dokumentus gali teikti tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Visas pateiktas kandidatūras svarstys ministro patvirtinta Metų mokytojo premijos atrankos komisija. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtos Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.

Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje.

Premijos dydis – 120 BSI (4680 eurų).  Metų mokytojo premijos nuostatai, kiti dokumentai skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje ir Seimo duomenų bazėje

ŠMM info.

261 views